top of page

Algemene Voorwaarden

                                                                                        

 De opdracht
• De duur van de fotoreportage is de duur die vastgelegd werd bij boeking van de fotosessie .
• De foto’s gemaakt in kader van deze opdracht worden individueel nabewerkt (kleuren, contrast en/of tint, zwart-wit) door de fotograaf. Indien de opdrachtgever zelf verzoekt om een bepaalde foto te bewerken anders dan de reeds aangeleverde foto door de fotograaf of met een complexere bewerking (vb. deel van de foto in kleur, deel in zwart-wit, verwijderen van bepaalde elementen in de foto, … ) zal deze bewerking in rekening gebracht worden.
• De foto’s worden aangeleverd in .jpeg-formaat in hoge resolutie zonder watermerk en zijn een combinatie tussen kleur en zwart-wit beelden.
• De opdrachtgever ontvangt de online galerij met de beelden die gemaakt werden in het kader van deze opdracht, max. 2 tot 4 weken na de fotosessie of 4 tot 6 weken bij fotoreportages > 1,5u

Betaling
• Bij betaling van de session fee ligt de datum van de fotosessie definitief vast.
• Bij het betalen van de fotosessie gaat de opdrachtgever akkoord met de prijs  De betaling dient te gebeuren per overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de bestelbon met als mededeling het bestelbonnummer, cash of via Payconiq. Het  bedrag dient ten laatste betaald te zijn op datum vermeld op de bestelbon.
• Bij annulering door de opdrachtgever worden er kosten in rekening gebracht (zie " annulering" en “overmacht”).
• De fotograaf behoudt het recht om ten allen tijden de prijzen aan te passen. Bij boeking telt het tarief dat geldig is op dat moment.
• Bij laattijdige betaling door de opdrachtgever zal een schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag gefactureerd worden aan de opdrachtgever
• Er worden geen foto’s aangeleverd door de fotograaf aan de opdrachtgever alvorens de betaling van het totaalbedrag vermeld op de bestelbon voldaan werd.

      

Annulering
• Indien de opdracht meer dan 2 dagen voor de datum van de opdracht geannuleerd werd wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht ten laste van de opdrachtgever, als annuleringsvergoeding.
• Indien de opdracht minder dan 2 dagen voor de datum van de opdracht geannuleerd wordt of indien de opdrachtgever niet komt opdagen tijdens de opdracht, dient het volledige bedrag betaald te worden door de opdrachtgever aan de fotograaf.
• Bij te rechtvaardigen omstandigheden, waardoor het onmogelijk blijkt de opdracht op de voorziene datum te laten doorgaan kan, in de mate van het mogelijke, in onderling overleg een nieuwe datum vastgelegd worden zonder annuleringsvergoeding.

Prijzen
• De prijzen vermeld op de bestelbon zijn de huidige prijzen. De fotograaf kan deze prijzen ten allen tijden aanpassen. De opdrachtgever betaalt het bedrag vermeld op de bestelbon.
• Bij bestellingen van bijkomende producten of diensten betaalt de opdrachtgever de prijs die geldig is op moment van het plaatsen van de bestelling van deze producten of diensten.

Auteursrecht
• Het auteursrecht van alle foto’s die in het kader van deze overeenkomst worden gemaakt berust bij de fotograaf.
• Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend aan de opdrachtgever in deze overeenkomst blijven voorbehouden aan de fotograaf.

Foto’s
• De fotograaf stelt alles in het werk om de klant tevreden te maken met de gemaakte beelden.
• De foto’s aangeleverd door de fotograaf aan de opdrachtgever mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en gedeeld worden met familie of vrienden.
• In geen geval mogen de aangeleverde foto’s gebruikt worden voor commerciële doeleinden tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
• De aangeleverde foto’s mogen gebruikt worden voor het bestellen van fotoproducten zoals albums, vergrotingen, muurdecoratie, … voor persoonlijk gebruik.
• Indien de opdrachtgever zelf een bestelling uitvoert van fotoproducten bij een ander bedrijf of persoon dan de fotograaf zelf , is de fotograaf niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze afdrukken/producten.
• De fotograaf raadt de opdrachtgever aan om een back-up te maken van de aangeleverde foto’s. Zodra de foto’s aangeleverd zijn is de fotograaf niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden.
• De fotograaf zal trachten de bestanden zo lang als redelijkerwijs mogelijk is te bewaren. Indien de fotograaf niet meer over de bestanden beschikt is opnieuw aanleveren niet meer mogelijk. Indien de bestanden opnieuw moeten worden aangeleverd geldt een bedrag van €60,00 per set.

 

Online galerij
• max. 2 tot 4 weken na de opdracht <1,5 u of 4 tot 6 weken na de opdracht >1,5u ontvangt de opdrachtgever een mail met een link naar de galerij.
• De online galerij is beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt via mail bezorgd aan de opdrachtgever.
• De galerij blijft beschikbaar tot 6 maanden na de opdracht .
• Bestellen van fotoproducten kan binnen de termijn waarin de galerij beschikbaar is.

Bijkomende kosten
• Parkeerkosten of kosten voor toegang tot een locatie zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen door de opdrachtgever betaald te worden.

Overmacht
• In het geval dat de fotograaf de opdracht niet kan uitvoeren wegens ziekte, letsel of een ander noodgeval buiten de wil van de fotograaf, zal de verantwoordelijkheid van de fotograaf tegenover de opdrachtgever beperkt blijven tot het in samenspraak verplaatsen van de datum van de opdracht of het terugbetalen van alle bedragen die de opdrachtgever in het kader van deze overeenkomst al had betaald, uitgezonderd de reeds geleverde diensten.

 

Sociale media/internet/website
• De fotograaf geeft de opdrachtgever de toestemming om foto’s die in het kader van deze overeenkomst zijn gemaakt te delen op sociale media. De opdrachtgever mag foto’s niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (behalve het verplichte bijsnijden op sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.
• De opdrachtgever gaat ermee akkoord om de fotograaf te vermelden door middel van een link naar de website en/of de sociale media-pagina van de fotograaf.
• Als fotograaf zijn wij genoodzaakt om reclame te maken van onze diensten om in de markt te kunnen blijven staan t.o.v. de concurrentie. Daartoe heeft de fotograaf het recht en de toestemming om foto’s die gemaakt zijn door de fotograaf te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van de fotograaf, inclusief het portfolio, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame. De opdrachtgever stemt in met dit gebruik.

       

Klachten
• De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de opdrachtgever de fotograaf niet in diskrediet zal brengen, noch zal lasteren of belasteren of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van de fotograaf schade berokkenen.
• De levering van de goederen en diensten aan de opdrachtgever houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van hun eenvormigheid met de vereiste kwantiteit en kwaliteit. Klachten of betwistingen over de kwaliteit van de goederen of de diensten of van de facturen moeten aan de fotograaf worden gemeld, per gemotiveerd aangetekend schrijven, op straffe van verval, uiterlijk binnen vijftien dagen vanaf de dag van de levering of de datum van de opdracht. Het indienen van een klacht bevrijdt de klant niet van zijn betalingsplicht. Als de klacht gegrond is, is de waarborg op de goederen beperkt tot, ofwel de kostenloze vervanging van de goederen die door de fotograaf als gebrekkig worden erkend, ofwel, de terugbetaling van de prijs van de diensten, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen.

bottom of page